Pan Kramer podchodzi do tej metody sceptycznie

Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej klient zyska możliwość przedstawienia swej dwuminutowej autoreklamy, odróżni się od masy anonimowych kandydatów, o których menedżer personalny wie tylko tyle, że złożone przez nich dokumenty leżą na jego biurku. Klient może wzbudzić zainteresowanie swą kandydaturą i stanie się mniej anonimowy w porównaniu z tłumem rywali.

Read More

Outplacement indywidualny

Outplacement indywidualny dla specjalistów i kadr. łymi partnerami handlowymi. Otwarcie się z nimi żegnając, oszczędzamy im niezręcznych rozważań, czy przypadkiem spotkanie z „ofiarą redukcji” nie będzie dla niej niemiłe. O pozytywnych efektach tej taktyki świadczy nieodmiennie zaskoczenie i ulga moich klientów, którzy nie oczekiwali, że spotkają się z tak licznymi dowodami współczucia i sympatii.

Read More

Odpowiedź na ogłoszenie

Odpowiedź na ogłoszenie o pracy trzeba wyjątkowo starannie przygotować, a gdy tylko zostanie wysłana, odnotować ten fakt w terminarzu

– 1 zapomnieć o nim. Jednym z ulubionych zajęć osób szukających pracy jest rozmyślanie nad losami wysłanych ofert, co przynosi niewielki pożytek. Po wysłaniu dokumentów bądź przeprowadzeniu rozmowy kontaktowej należy odnotować związane z nimi czynności w terminarzu, a potem zapomnieć o nich aż do chwili, w której znowu trzeba coś zrobić w związku z danym przedsięwzięciem. Zamiast próżnych spekulacji pan Kramer może od razu poświęcić się innym działaniom – lub odpocząć.

Read More

Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów

Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów outplacementu, zakładając, że w ich ramach wyłącznie uczy się pisania życiorysu i ćwiczy uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych. Zadania te są wprawdzie realizowane podczas szkoleń, lecz sukces ich polega na tym, że konsultanci ds. outplacementu udzielają wsparcia ludziom znaj-dującym się w niepewnej sytuacji, przeżywającym załamanie się struktur, w jakich funkcjonowali, wątpiącym w swoje możliwości. Nadają ich życiu ramy organizacyjne, wskazują nowe drogi, opracowują program działania, nadzorują odnoszone sukcesy, wspierają w razie porażek i pełnią rolę opiekunów, póki klienci nie znajdą nowej pracy.

Read More

Minimalizacja kosztów procesów przed sądem pracy

Procesy przed sądem pracy są drogie i ograniczają możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Niezależnie też od ostatecznego orzeczenia oznaczają one koszty dla firmy. Utrata dobrego imienia w oczach członków kadry kierowniczej oraz menedżerów z innych firm może znacznie nadwerężyć budowany przez lata wizerunek przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy – rzadko tak długo pamięta się o byłych pracodawcach, jak dzieje się to po „nieprzyjaznym” rozstaniu.

Read More

Menedżerowie

rolę interpersonalną, która obejmuje całość zagadnień z kształtowaniem nastawienia na człowieka w procesie pracy, a więc z dbałością o zapewnienie właściwej motywacji, zdrowych i bezpiecznych warunków i stosunków pracy, troskę o podnoszenie kultury współżycia, rozwój zdolności pracowników, przezwyciężanie procesów wyobcowania itp.

Żadna ze znanych mi koncepcji ról menedżerskich nie podkreśla wy-raźnie znaczenia aspektów umiejętności kontrolnych, z którymi wiążą się określone wymagania. Dla naszego tematu jest to sprawa zasadnicza, ale zanim ją poruszymy, dokończmy analizę funkcji menedżerskich.

Read More

Kontrola jako źródło

kierownictwo, to prekursorzy teorii organizacji i zarządzania twierdzili, że mała rozpiętość kierowania daje gwarancje dokładnego obserwowania 1 oceny każdego pracownika.

Kontrola stała się więc zasadniczym instrumentem zarządzania, a jej przenikliwość była warunkiem uzyskiwania wysokiej wydajności. Przeni-kliwość wynikała z represyjnych metod sprawowania kontroli i dość ubo-giego zestawu wartości, jakim służyła. Oba te elementy były rezultatem uznawanych poglądów na temat osobowości pracownika, które najtrafniej i najbardziej syntetycznie zostały przedstawione przez D. McGregora pod nazwą „teoria X”(McGregor, 196). Teoria ta głosi, iż pracownik ma wro-dzoną niechęć do pracy i stara się jej unikać. Musi być zatem poddany

Read More

Kontrola, jako środek porównawczy

K. Adamiecki sformułował dwa zadania kontroli. Jego uwagi pozostają w tej kwestii aktualne po dzień dzisiejszy. Pierwszym zadaniem kontroli jest sprawdzanie, czy wykonanie zgadza się z planem, czyli wzorcem, który został ustalony na podstawie analizy: kontrola musi przy tym wykazać stopień odchylenia wykonania od wzorca. Z tak postawionego zadania kon-troli zdawałoby się na pozór, że jej znaczenie zmniejsza się w miarę tego, jak wykonanie staje się coraz doskonalsze i zbliża się do wzorca. Nie trzeba jednak zapominać, że doskonałość wykonania jest w znacznym stopniu wy-nikiem ciągłego porównywania z wzorcem, czyli kontroli. Można by po-wiedzieć, że kontrola odgrywa rolę barier, które nakierowują wykonanie ku postanowionemu wzorcowi. „Nie możemy sobie wprost wyobrazić, pisał nadzwyczaj przenikliwie w 1927 roku, aby wykonanie mogło zgodzić się z postawionym sobie planem – wzorcem, gdybyśmy go nie sprawdzali nie-ustannie. Bez takiej kontroli (nakierowujących barier) bylibyśmy w położeniu człowieka, który obmyślił i wytknął sobie najlepszą drogę dojścia do jakiegoś punktu, ale wstąpiwszy na nią zamknął oczy, lub pozbył się innych z pięciu swoich zmysłów, innymi słowy pozbył się „swoich najważniejszych i tak czułych środków kontroli”. Oczywiście szanse kroczenia po tej drodze zmalałyby tak dalece, że człowiek ten tylko przypadkiem doszedłby do celu” (Adamiecki, 197,s. 232).

Read More

Konsultant do dyspozycji klienta

Pan Kramer znajduje się znowu w fazie bardzo optymistycznego nastawienia. Uzgadniamy termin dwugodzinnego spotkania raz w tygodniu, podczas którego będzie mnie informował o wynikach swych działań.

O każdej porze może do mnie dzwonić z drobnymi problemami lub prosić o radę drogą elektroniczną. Pan Kramer ma dużą motywację do działania, odzyskał poczucie własnej wartości i wyraźnie mniej mnie potrzebuje. Wie jednak, że o każdej porze – także wieczorem i w weekendy – może uzyskać ode mnie poradę. Konsultanci ds. outplacementu mają różne opinie co do tego, czy profesjonalny dystans między doradcą a klientem dopuszcza pozostawanie do dyspozycji tego ostatniego również poza godzinami pracy. Moim zdaniem należy to do zadań konsultanta – musi on przecież być do dyspozycji klienta wtedy, gdy ten potrzebuje go nie pasuje do jego zdolności (ustalonych na podstawie ćwiczeń i testów), odradzam jej przyjęcie. Niezależnie od tego dostosowuję swe porady również do charakteru klienta. Jeżeli jest bardzo niepewny siebie i lękliwy, boryka się ze zbyt wielkimi obciążeniami psychicznymi, doradzam, by podjął pracę, która jest być może znacznie poniżej jego możliwości, nawet jeżeli sama dostrzegam jeszcze inne szanse dla niego. Jeżeli różnice między wymarzoną pracą a otrzymaną ofertą dotyczą takich spraw, jak miejsce pracy, płaca, usytuowanie w hierarchii służbowej, klient powinien rozważyć, czy nie byłoby jednak warto zrezygnować z któregoś ze stawianych wymagań. Musi przemyśleć, czy pewność zatrudnienia i rodzina nie są jednak ważniejsze od innych kwestii. Musi się też zastanowić, czy nie jest konieczna jeszcze jedna rozmowa z przyszłym bezpośrednim przełożonym i z przyszłymi współpracownikami, by zorientować się, czy dojdzie z nimi do porozumienia. Warto jeszcze przed podjęciem pracy zastanowić się, gdzie może tkwić zarzewie potencjalnego konfliktu, w który klient nie chciałby się angażować lub którego szczególnie musi się wystrzegać.

Read More

Konieczność oceny dotychczasowego postępowania

Jeżeli pan Kramer rzeczywiście wykorzystał swe znajomości, a mimo to nie umówił się na żadną rozmowę kwalifikacyjną, trzeba przeanalizować jego postępowanie. Czy przypadkiem nie złamał zakazu pytania o wolne stanowisko? Czy nie wycofuje się zbyt szybko, jeżeli od razu nie otrzymuje zaproszenia na rozmowę? Czy rzeczywiście nie potrafi wytłumaczyć,

Read More

Klienci z nowych landów

Klienci z nowych landów Niemiec uznają powyższą – bardzo ame-rykańską – metodę postępowania za nachalną. Widzą w niej typowy wzorzec zachowania Niemców z Zachodu, których od małego uczy się autoprezentacji w celu wywierania odpowiedniego wrażenia na otoczeniu. Ponieważ sami siebie postrzegają jako ludzi skromnych i nienarzuca- jących się, nie podoba im się proponowana przeze mnie metoda. Także i w tym wypadku pomaga odpowiednie przygotowanie i ćwiczenia. O wiele ważniejszą rzeczą jest jednak przekonanie ich, że rozmówca wcale nie musi uważać takiego zachowania za natrętne. Ponieważ sami chętnie udzielają dobrych rad innym, mogą oczekiwać od ludzi podobnego postępowania.

Read More

Jakie metody szkoleniowe wybrać

Zasadniczo zagadnienia przedstawiane podczas programu outplacementu grupowego nie różnią się od tych poruszanych w ramach outplacementu indywidualnego. W tym pierwszym wypadku mamy jednak mniej czasu do dyspozycji, dlatego też trzeba z góry zadecydować, które techniki przedstawimy bardziej szczegółowo, a które można ewentualnie omówić podczas późniejszych spotkań indywidualnych. Celem programu outplacementu grupowego jest jak najsilniejsze zmotywowanie uczestników

Read More